пациентска-безопасност-зачатие

Пациентска безопасност – „С поглед към теб!“

На 8. юни, 2019 г. в гр. Пловдив се проведе 14-тото издание на ежегодната инициатива на Сдружение „Зачатие“ – Ден на репродуктивното здраве. Това е най-мащабното събитие, организирано за двойките с репродуктивни проблеми в България. В рамките на Деня на репродуктивното здраве, всички желаещи пациенти имат възможността да се срещнат с някои от най-добрите репродуктивни специалисти от цялата страна!

Мотото на събитето тази година беше „Поглед към теб“, а основната тема – профилактика, превенция и пациентска безопасност. Специалистите, които успяха да се включат както в презентационната част, така и с информационен щанд, на който пациентите бяха добре дошли за консултация, са: проф. д-р Атанас Щерев (Медицински комплекс „Д-р Щерев“, гр. София), д-р Йосиф Димитров (Ин витро АГ МЦ „Димитров“, гр. София), д-р Мариела Даскалова и д-р Васил Даскалов (ЦРЗ „Д-р Васил Даскалов“, гр. Пловдив), д-р Даниел Ставрев (УСБАЛАГ „Селена“, гр. Пловдив), адвокатите Емилия Ангелова и д-р Хари Ховагимян, д-р Георги Николов (МЦ за асистирана репродукция „Репробиомед“, гр. София), д-р Борислв Матеев (МЦ „Бора“, гр. Пловдив), д-р Добринка Петрова (СМЦГ „Ню Лайф“, гр. Пловдив), д-р Добринка Гинчева и д-р Сава Петров (КИРМ „Света Елисавета“, гр. Плевен).

Темата за безопасността на пациентите беше разгледана от няколко гледни точки. Преди да Ви представим мнението на репродуктивните специалисти, ще Ви запознаем по-подробно с правната уредба в областта. Презентацията по темата беше изготвена и представена от адвокат Емилия Ангелова.

Какво е пациентска безопасност?

Безопасността на пациентите е дефинирана от Световната здравна организация (СЗО), като предпазване на пациента от ненужна или потенциална вреда, свързана с предоставянето на здравни грижи. По думите на д-р Георги Николов и според СЗО, здравето е състояние на „пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не само отсъствие на болест.“

Особено в последните години, пациентската безопасност се превръща в проблем от световен мащаб. Тъкмо тъй като е част от глобалната картина и застрашава общественото здраве в редица страни, пациентската безопасност се превръща в основна грижа на много правителства и, разбира се, на СЗО. Това поставя много предизвикателства както пред самите тях, така и пред лечебните заведения, заетия персонал и вътрешното законодателство.

Пациентска безопасност по света

В страни като САЩ, съществува отделен федерален закон – Законът за подобряване качеството и пациентската безопасност (2005 г.) Съгласно него, правата и задълженията на всички страни, участващи в лечебния процес, са точно определени. В допълнение към този федерален закон, всеки щат приема допълнителен закон, уреждащ безопасността на пациентите.

Пациентска безопасност в Европейския съюз (ЕС)

В ЕС отдавна се работи в посока разрешаване проблема с подобряване на качеството на пациентската безопасност.

Пациентска безопасност в България

По примера на останалите страни-членки на ЕС, България приема Националната здравна стратегия 2020. Една от основните политики в нея е посветена тъкмо на безопасността на пациентите. Тя чертае ясни и точно определени цели и стратегии за намаляването на броя нежелани медицински събития.

Цели на Националната здравна стратегия 2020

Пациентската безопасност е пряко свързана с елиминиране или свеждане до минимум на нежеланите медицински събития.

Тъкмо поради тази причина, Стратегията цели създаване на:

 • Регистър на нежеланите събития,
 • Система за проверка на нежеланите събития и тяхното елиминиране,
 • Електронно здравеопазване.

Статистиката сочи, че всеки 9 от 10 грешки са нежелани медицински събития, а едва 10-тата е админинстратитвна. Това налага една от целите в Стратегията да бъде тъкмо постоянно обучение и преквалификация на персонала.

Регистър на нежеланите медицински събития

Работата с Регистъра предвижда анонимно докладване на нежелани събития от пациенти и техните роднини, от една страна, и лекари и медицински персонал, от друга.

Целта на Регистъра е получаване на обратна връзка от страна на пациентите/ лекарите за начина, по който е преминало назначеното лечение. Разполагайки с тази информация, качеството на лечебния процес би могло да се подобри, а броят на нежеланите събития – да се сведе до минимум и напълно да се елиминира.

Важно е да стане ясно, че създаването на Регистъра и неговото поддържане няма за цел да дискредитира лекари, лечебни заведения или самите пациенти, взели решение да подават актуална информация към него.

Електронно здравеопазване

Електронното здравеопазване в България е един от основните инструменти, които биха спомогнали за повишаване на ефективността и качеството на здравната система. Той ще осигури достъп до всички пациентски досиета с пълната информация за протеклото лечение. В допълнение, всички лекари ще имат достъп до единна база данни, само на клик разстояние.

По този начин, ще се елиминира възможността от загубване на информация, неправилно въвеждане на информация и нежелани грешки.

Информираност на пациента

Информираността на пациента, сама по себе си, е гарантирана в чл. 92 от Закона за здравето.

Чл. 92. (1) Лекуващият лекар е длъжен да информира пациента относно:

1. здравословното му състояние и необходимостта от лечение;

2. заболяването, по повод на което е потърсил здравна помощ, и неговата прогноза;

3. планираните профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности, както и рисковете, свързани с тях;

4. диагностичните и терапевтичните алтернативи;

5. името, длъжността и специалността на лицата, които участват в диагностично-лечебния процес.

 •  Право на информирано съгласие – Лекарят е длъжен да осъществи комуникация с пациента или негов законен представител, като му представи информация за предстоящото лечение в подходящ обем и форма. Той трябва да се увери, че предоставената информация е разбрана от пациента, като го стимулира да задава въпроси за нейното доизясняване. Заедно с пациента, той подписва информираното съгласие.

Право на отказ от информация

Чл. 92.  (2) (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) Пациентът има право да откаже да бъде информиран по ал. 1, т. 2 и 3, освен в случаите, когато здравословното му състояние застрашава здравето на други лица.

(3) Решението по ал. 2 се отразява писмено в медицинската документация на пациента.

(4) (Нова – ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) Пациентът има право да упълномощи писмено лице, което да бъде информирано вместо него.

Изрично писмено съгласие

Чл. 89. (1) При хирургични интервенции, обща анестезия, инвазивни и други диагностични и терапевтични методи, които водят до повишен риск за живота и здравето на пациента или до временна промяна в съзнанието му, информацията по чл. 88 и информираното съгласие се предоставят в писмена форма.

Изключения от правилото:

 • Когато състоянието на пациента не позволяват изразяване на информирано съгласие.
 • Когато е невъзможно да се получи своевременно информирано съгласие от родител, настойник или попечител.

Дори и след започване на лечебни дейности, чл. 90 от Закона за здравето позволява на пациента да се откаже от започнато лечение, когато изрично заяви своето желание в писмена форма и се подпише за това.

Задължения на пациента

Всеки пациент е длъжен:

 1. Да носи отговорност за своето здраве, доколкото състоянието му позволява това. след като е дал съгласие и ако е в състояние да го направи, е длъжен да участва активно в процеда на лечение и здравни грижи.
 2. Да изпълнява индивидуалните предписания на лекаря и общите предписания, по отношение на профилактиката на заболяването.
 3. Да пази здравето на околните.
 4. Да спазва установения ред в лечебните заведения.

Права на лекаря

Лекарят има право:

 1. На свобода за лекуване на пациентите си, без външно влияние или намеса върху неговата профвсионална оценка, решения и действия, като поема отговорността си за това.
 2. Да откаже лечението и консултацията, когато е убеден, че между него и пациента липсва необходимото доверие или липсват условия за изпълнението на професионалните му права и задължения.

Внимание! Това не се отнася до задълженията на лекаря при необходимост от оказване на медицинска помощ при спешни случаи!

Обърнете внимание, че въпреки че лекарят работи и лекува в лечебно заведение, отговорността, която носи той, е лична.

Какво предстои?

Във връзка с дейността на държавата в посока подобряване на безопасността на пациента в България, законодателството предвижда:

 • Приемането на Закон за пациентската безопасност,
 • Създаването на действащ Регистър на нежеланите събития,
 • Създаване на действащо електронно здравеопазване.

Всичко това ще доведе до подобряване качеството на медицинското обслужване и лечение. В допълнение, по този начин, ще бъдат елиминирани или сведени до минимум нежеланите медицински събития. В резултат, ще се спестят значителни финансови разходи.

Пациентската безопасност е ключът към бъдещото развитие на страната ни – с тези думи, адвокат Емилия Ангелова завърши своята презентация пред аудиторията в Деня на репродуктивното здраве.

Необходимост от профилактика

Д-р Йосиф Димитров постави акцент върху необходимостта от профилактика още от вътреутробното развитие на плода. Редица проучвания доказват, че вредните навици след възникването на бременност, особено тези на майката, оказват негативно влияние върху развитието на плода и репродуктивното му здраве. Задача на проследяващия бременността лекар-гинеколог е да обясни тази вреда на своята пациентка, за да намали вероятността от увреждане на новороденото.

Детско-юношеска възраст

На следващ етап, когато детето е в детско-юношеска възраст, задача на родителите е да се погрижат за неговата безопасност и навременна профилактика. По скорошни данни на Световната здравна организация, около 22 млн. деца под 5 кг страдат от наднормено тегло. Една от най-често срещаните причини за този феномен е приемът на вредни храни и напитки. По думите на д-р Димитров, тези цифри далеч не са свързани с генетична предразположеност.

Репродуктивна възраст

Когато детето навлезе в репродуктивна възраст, факторите с неблагоприятно въздействие около него допълнително се увеличават. Вредните газове в големите градове, широката употреба на пластмаса и многото вещества с неблагоприятно въздействие върху организма са само част от тях. Добрата новина е, че има няколко решения за превенция и пациентстка безопасност, които всеки държи в свои ръце – това са активният начин на живот, но без прекомерен стрес и натоварване, редовното практикуване на спорт и здравословното хранене.

В противен случай, вредните навици често се превръщат в рискови фактори за поява на репродуктивни проблеми и стерилитет. Доказано е, че коригирането на наднорменото тегло противодейства пряко на развитието на Диабет тип II, а намаляването на телесното тегло с 5%, благоприятства подобряване на функцията на яйчниците с до 30%!

Методи за асистирана репродукция

Съществуват редица рискове за пациентката при предстояща АРТ процедура. Такива са рисковете от преждевременно настъпване на менопауза в следствие от контролирана овариална хиперстимулация, рискове от кръвотечение и инфекции по време на фоликуларна пункция, рисковете от торзия на яйчника и многоплодна бременност в следствие от процедура по ин витро оплождане или интрацитоплазмено оплождане на единичен сперматозоид в яйцеклетката.

Безопасността на пациента обаче трябва да остане в основата на ежедневната лекарска практика.

По думите на д-р Димитров, на първо място, от огромно значение е индивидуалният подход към всяка двойка и назначаването само на необходимите изследвания. Анализ на получените резултати ще покаже евентуалната необходимост от прием на допълнителни медикаменти за подобряване на яйчниковия отговор към стимулацията.

В допълнение, но не на последно място, задачата на лекаря е да подбере най-подходящата стимулационна схема (КОХС, минимална стимулация, ин витро оплождане на спонтанен цикъл). За повишаване на вероятността от ефективност на проведената процедура, е възможно да бъде препоръчан вид хранителен режим, прием на определени лекарствени продукти, състояние на физически и психически покой.  

Медицина, основана на доказателства

Д-р Мариела Даскалова започна своето изложение с пояснението, че всяка точка в процеса на полагане на грижи от страна на лекаря към пациента съдържа определена степен на присъща несигурност. Тъкмо поради тази причина, са необходими:

 • Ясни политики,
 • Организационен лидерски капацитет,
 • Данни за повишаване на безопасността,
 • Квалифицирани здравни специалисти,
 • Ефективно включване на пациентите в тяхната грижа.

Изпълнявайки всички тези условия не само поотделно, но и в комбинация, ще се гарантира значителното подобряване на безопасността на здравеопазването.

Съвременната медицина и здравната система изобщо се основават на медицина, основана на доказателства. Тя изисква проведени изследвания, широк набор от документи, обединени в нормативна база, достъпна за пациента информация, правила за добра медицинска практика и подробно дефинирани медицински стандарти, указания и ръководства за работа.

На база всички тях, се определят подходящите видове лечение и разнообразието от алтернативи на лечението, както и възможностите в случаите на отказ от лечение и предвижданите последици.

Аспекти на пациентска безопасност

Съществуват множество аспекти на пациентската безопасност. Медицината, основана на доказателства, изисква контрол от страна на държавата, предоставяне на адекватна информация на пациента и противодействие на информационния вакуум.

С този замисъл възниква и самото Сдружение „Зачатие“ преди години. Неговата цел е включване на пациентите и вслушване в тяхното мнение, в хода на процеса по вземане на решения в държавата и разработването на нормативни актове в областта на репродуктивната медицина.

Необходимост от система за предотвратяване на нежелани грешки

Разбира се, всяка стъпка неминуемо крие някаква несигурност, както споменава и д-р Димитров. Държавата обаче е необходимо да гарантира както, че практикуващият лекар е високо квалифициран специалист, така и тези права на пациента.

В тази връзка, проф. д-р Атанас Щерев изтъкна силната необходимост от системи за предотвратяване на човешки грешки в лабораторна среда. Човешко е да се греши, но на пациента трябва да се предоставят необходимите гаранции, че вероятността от грешка е минимизирана в максимална степен.

Съвети за пациентска безопасност

Съветите на д-р Даскалова към Вас, пациентите, са следните:

 • Кажете „Не!“ на бездействието – в хода на консултациите си със специалист и назначеното лечение, бъдете спокойни, но не бездействайте!
 • Кажете „Не!“ на клишетата – те не работят във Ваша полза, така че не търсете успокоение в тях. Медицинските специалисти са тези, които се опитват да Ви помогнат, така че се вслушвайте в техните думи.
 • Не противопоставяйте лекарите, с които сте се срещали, един на друг – всеки от Вас, в качеството си на пациент, има право да потърси второ мнение. Вместо да критикувате онова, което не Ви допада в първото мнение, накарайте вторият специалист да работи на база казаното от първия лекар.
 • Избягвайте да възприемате себе си в ролята на жертва, защото това опустошава психиката Ви – има проучвания, които доказват, че съпротивлението помага на човека много по-лесно да се справи с дадена трудна ситуация.
 • Запомнете, че нямате контрол върху ситуацията, свързана с репродуктивното здраве и точния момент на забременяване – това не е състезание! Вместо това, отделете време да промените онова, което може да се окаже във Ваша полза!
 • И, не на последно място, не забравяйте, че всеки проблем има решение! Страшно е само ако спрете да се обичате, затова правете любов и вярвайте в своята мечта.

В заключение на своята презентация, д-р Даскалова сподели и думите на великия учен Авицена:

„Ние сме трима – ти, аз и болестта.
Чиято страна вземеш, тя ще победи.“

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Кошница
Scroll to Top